Forskning

Ett index baserat på den senaste kommunikationsforskningen

KIX Kommunikationsindex mäter kommunikationsmognaden i din organisation på en övergripande nivå. Det är ett unikt och nytt koncept för verksamhetsutveckling baserat på forskning och utvecklat av forskare vid Mittuniversitetet.

Värdet av en väl fungerande kommunikation

Forskning visar att kommunikationen i en organisation påverkar hur väl ledarskapet fungerar, medarbetarnas engagemang, avdelningars effektivitet och organisationens förmåga till förändring. Kommunikationen hör också samman med organisationens personalomsättning och medarbetares sjukfrånvaro. Kommunikationen påverkar dessutom organisationens förtroende och attraktivitet, exempelvis genom nöjda kunder och intressenter.


Kommunikationsmognad i organisationer

Kommunikationsmognad definieras som ledares, kommunikatörers och medlemmars gemensamma uppfattningar om och användning av kommunikation i organisationer.

Tre typer av kommunikation påverkar kommunikationsmognaden: organisationens interna, externa och strategiska kommunikation. En organisation som är kommunikationsmogen använder sin kommunikation på ett strategiskt och professionellt sätt enligt den forskning som finns på området.

Mätningen av kommunikationsmognad sker genom att chefer, medarbetare och kommunikatörer svarar på en enkät med frågor inom fem områden som hämtats från tidigare forskning: Förståelse, Funktion, Organisation, Klimat och Kompetens.


Utveckla din organisations kommunikationsmognad

Genom att mäta organisationens kommunikationsmognad får du ett verktyg för att utveckla din organisation i mognadstrappan över tid.

Du kan koppla indexvärdet för kommunikationsmognad till andra nyckeltal och index som är viktiga för din organisation: exempelvis kvalitetsindex, nöjd medarbetare- /kund-index, och hållbarhetsindex samt följa hur de utvecklas.


Forskningen bakom KIX Kommunikationsindex


Elva organisationer, stora och små, företag, kommuner och myndigheter deltog i forskningsprojektet som finansierades av Mittuniversitetets strategiska utvecklingsmedel mellan 2016 och 2017. Först gjordes en kvalitativ undersökning med intervjuer av nyckelpersoner i de elva organisationerna kring hur kommunikation skapar värde hos dem och vad som påverkar hur de arbetar med kommunikation. Därefter utvecklades en enkät som testade sex tänkbara indexområden baserades på intervjuerna och internationellt publicerad forskning. Sju av organisationerna genomförde mätningen genom enkäten under 2017 och 2018. Därefter bearbetades och validerades all data. Alla deltagande organisationer bjöds in till en gemensam workshop och därefter togs det slutgiltiga indexet med fem områden och fem mognadsnivåer fram.


Läs mer

Den första artikeln som beskriver den kvalitativa delen av forskningsprojektet är nu publicerad i Public Relations Review.

Du kan läsa den här