Jämför

Resultat från mätningarna med KIX Kommunikationsindex

Resultat

Totalt har 13 organisationer nu genomfört mätningar med KIX Kommunikationsindex, och databasen omfattar ca 5 300 medarbetare, chefer och kommunikatörer. De organisationer som genomfört mätningen är allt från små företag med ca 300 medarbetare till stora multinationella företag och myndigheter, kommuner och regioner.

Kommunikationsmognaden varierar från outvecklad till etablerad, men de flesta organisationer har en framväxande kommunikationsmognad. Det innebär att kommunikationsfunktion och –organisation är ojämnt utvecklad i olika delar av organisationen, och kommunikationen stödjer inte kärnverksamheten fullt ut. Organisationerna har stor potential att utvecklas vidare på flera områden framför allt kommunikationsfunktion, organisation, klimat och kompetens.

Fem viktiga lärdomar från KIX Kommunikationsindex

  • Det finns en hög förståelse för kommunikationens värde, men de flesta organisationer har utmaningar när det gäller kommunikationens funktion och organisation. Det handlar om hur man bäst arbetar strategiskt, taktiskt och praktiskt med kommunikation för att skapa värde, och hur kommunikationsstödet till chefer och medarbetare är organiserat.
  • Kommunikationsuppdraget är otydligt formulerat i många organisationer, vilket gör det svårare att veta vad kommunikationen bidrar med för värde.
  • Den organisation som har högst kommunikationsmognad i KIX benchmark har arbetat långsiktigt strategiskt med sin kommunikation under många år och har kommunikationschefer i alla ledningsgrupper.
  • Chefer, medarbetare och kommunikatörer har olika uppfattningar om hur kommunikationen fungerar i organisationen, om kompetens och kommunikationsklimat. Till exempel uppfattar medarbetare ofta kommunikationsklimatet som sämre än cheferna, och kommunikatörer och chefer har bättre kompetens än medarbetarna.
  • I en och samma organisation varierar kommunikationsmognaden mellan olika avdelningar. Där kommunikationsstöd finns är kommunikationsmognaden högre.

Fem frågor för framtiden

  • Det blir intressant att se hur kommunikationsindex samverkar med andra typer av mätningar som organisationerna genomför: till exempel Nöjd kundindex, Medarbetarundersökningar, Kvalitetsindex och Hållbarhetsindex.
  • Glappet mellan en stor förståelse av kommunikationens värde och kommunikationens funktion är viktigt att minska. Här ser vi att kommunikatörerna kan bidra med sin kompetens i högre utsträckning.
  • Var gör kommunikationsstödet mest nytta i en organisation? Centralt eller lokalt? Det är viktigt att finnas ute i kapillärerna i en organisation och stötta verksamheten.
  • När omvärlden och organisationen förändras kan kommunikationsmognaden snabbt försämras. Hur kan kommunikationsmognaden bibehållas på en stabil nivå trots förändringar?
  • Hållbarhetsutmaningarna i vår tid är stora, när det gäller klimat och miljö, social och ekonomisk hållbarhet. Hur bidrar kommunikationen till att lösa utmaningarna och transformera verksamheten?