Om KIX

Lär dig mer om vad vi gör

Om KIX

KIX är ett digitalt forskningsbaserat verktyg för att utvärdera, jämföra och utveckla organisationers kommunikationsmognad. Det baseras på forskning inom kommunikationens värde, kommunikation för hållbara organisationer, kommunikativt ledarskap, kommunikation vid organisationsförändring och professionalisering av strategisk kommunikation

Organisationen får en specifik bedömning av nuvarande mognadsnivåer och rekommendationer för specifika områden för förbättring och utveckling för att flytta kommunikationen till en högre nivå av mognad och värde.

Det går också att använda verktyget som en benchmark, dels inom en organisation (olika avdelningar, affärsområden, bolag etc), dels inom en viss bransch eller mot alla organisationer som deltagit.

I indexet ingår fem områden:

1. Kommunikationsförståelse

Förståelsen hos nyckelpersoner av kommunikationens funktion och värde för organisationen.

2. Kommunikationsfunktion

Det övergripande sättet att arbeta med intern och extern kommunikation, hur kommunikationsavdelningens uppdrag definieras och hur man arbetar med kommunikation strategiskt, taktiskt och praktiskt.

3. Kommunikationsorganisation

Hur kommunikationsarbetet är organiserat och ifall arbetet med kommunikationsfrågor sker integrerat eller specialiserat.

4. Kommunikationsklimat

Hur medarbetare, kommunikatörer och chefer bidrar till ett konstruktivt kommunikationsklimat genom att skapa öppenhet, dialog och återkoppling.

5. Kommunikationskompetens

Generell kommunikationskompetens i organisationen och nyckelpersoners utbildningsnivå inom kommunikationsområdet och behov av utbildning.


Så fungerar det

Förbered

 • Du väljer själv hur stor mätning du vill göra: i hela organisationen, i en eller flera enheter (förvaltning, affärsområde, avdelning)
 • Den interna förankringen av KIX är viktig så att chefer och medarbetare förstår varför mätningen genomförs
 • Tänk igenom i förväg till vem och hur resultatet ska kommuniceras

Undersök

 • Mätningen är en digital enkät med ca 35 frågor inom de fem områderna . Enkäten kan besvaras via mobil, Ipad/läsplatta eller dator.
 • Enkäten besvaras av chefer, medarbetare och kommunikatörer
 • Enkäten tar 5-10 min att svara på
 • Enkäten skickas ut av någon i din organisation via e-post med en länk
 • Du kan skicka ut enkäten till alla i din organisation eller välja ut en eller vissa delar (ex viss förvaltning, affärsområde, avdelning)

Utveckla

 • Du får en rapport med resultatet: ett totalvärde och kommunikationsmognad inom de fem områdena
 • Rekommendationer för att utveckla din organisations kommunikationsmognad ingår
 • Presentation av resultatet och rådgivning kan väljas som tillval